Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko

Przepisy o obowiązku alimentacyjnym umożliwiają ustalenie alimentów w drodze umowy stron, a także w ugodzie sądowej w toku procesu o alimenty lub w postępowaniu pojednawczym. Najważniejsze dla ustalenia wysokości alimentów są zarobki obojga rodziców. Od czego zależy wysokość alimentów? Składając pozew w sprawie alimentów należy pamiętać aby w jego treści podać wszelkie ponoszone wydatki. Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko? Z reguły zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych nie może skutecznie powoływać się na to, że osoba dochodząca alimentów korzysta ze stałej pomocy materialnej (także finansowej) ze strony. Jeżeli partner zobowiązany do płacenia alimentów nie ma żadnych dochodów, Sąd sprawdza, czy jest on w stanie podjąć pracę. Jeżeli zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych mieszka za granicą, można dochodzić przeciwko niemu alimentów przed sądem polskim. Skoro są one płacone do rąk/na rachunek bankowy byłego małżonka, zobowiązani z tytułu alimentów często wyrażają swe niepokoje, na co ich pieniądze są faktycznie przeznaczane. Najkorzystniej zatem ustalić wysokość alimentów w drodze porozumienia. Gorzej, jeżeli za rodziców, o sprawie alimentów decydować ma sąd. Co ważne - możliwości płacenia alimentów nie należy kojarzyć wyłącznie z wysokością faktycznych zarobków bądź czystego dochodu z majątku. Przy ułamkowym określeniu wysokości zasądzonych alimentów możliwe jest jednoczesne wskazanie ich dolnej granicy. Adwokat podpowie również, że wraz z pozwem o alimenty można złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów. W naszej pracy wielokrotnie spotykamy się z pytaniem od czego zależy wysokość alimentów na rzecz małoletniego dziecka. Dlatego zdarza się, iż w dwóch różnych sprawach dzieci w tym samym wieku mają prawo do alimentów w różnej wysokości. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości rodzica. Kiedy rozwodzi się para mająca dzieci, Sąd określa wysokość alimentów, biorąc pod uwagę sytuację majątkową rodziny. Orzekając o wysokości zasądzonych alimentów sąd uwzględnia także osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dziecka. Podsumowując, od czego zależy wysokość alimentów? Z drugiej strony sąd ustalając wysokość alimentów musi również brać pod uwagę możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego do płacenia alimentów rodzica. Poza stałą kwotą alimentów Sąd może nakazać ponoszenie konkretnych wydatków (np. Dodatkowo, w przypadku żądania alimentów przez osobę dorosłą lub spowinowaconą, konieczna jest zgodność żądania alimentów z zasadami współżycia społecznego. Uprawniony do alimentów nie może zrzec się prawa do alimentów nawet za zapłatą jednorazowej skapitalizowanej kwoty przyszłych świadczeń. Oczywiście domagając się zasądzenia alimentów można podać każdą kwotę, bez szerszego uzasadnienia. Sądy jednak podkreślają, że przy określaniu wysokości należnych alimentów należy mieć na uwadze również uzasadniony interes zobowiązanego. W pewnym momencie, spór o wysokość kwoty alimentów, może przerodzić się w walkę o to, by ich w ogóle nie płacić. O zdolności płatniczej osoby zobowiązanej do płacenia alimentów decyduje: z jednej strony - wysokość dochodów uzyskiwanych z posiadanego przez nią majątku. Sąd ustalając wysokość alimentów wprawdzie bierze pod uwagę osiągane przez zobowiązanego dochody, nie są one jednak decydującym wyznacznikiem. Z jednej strony zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a z drugiej – od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Współpracując z osobą starającą się o alimenty, lub z osobą starającą się ustalić ich wysokość na racjonalnym poziomie - działamy zatem zawsze w oparciu o konkretny stan faktyczny danego przypadku. To ile wyniosą alimenty zależy od dwóch rzeczy. Oznacza to, że wraz ze zmianą sytuacji dziecka lub rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów może ulec zmianie wysokość kwoty alimentów. Wysokość alimentów zasądzanych przez sąd, zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych i finansowych zobowiązanego. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy [KRO] zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem określenia alimentów jest świadczenie pieniężne, płatne okresowo, zazwyczaj miesięcznie, w wysokości oznaczonej kwotowo. Kiedy i jak złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu? W procesach o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa sąd ma obowiązek zasądzenia alimentów na rzecz wspólnych małoletnich dzieci stron.